Tokiko Gobernu Batzarrak, joan den azaroaren 14an egindako bilkuran, Leruntxiki-Morterika eremuko urbanizazio proiektua lehendabizikoz onartu zuen eta jendeaurrean jarri zuen hogeitamar lanegunez.

Eragin horietara, JENDAURRERAN JARTZEN DA PROIEKTUA, azter dadin eta egokitzat jotzen diren alegazioak aurkez daitezen. Jendaurreko epea amaituko da HOGEITAMAR LANEGUN pasa ondoren, dagokion iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Era berean Tokiko Gobernu Batzarrak, joan den azaroaren 14an egindako bilkuran, urbanizazio proiektu horren Ingurumen Inpaktuaren Azterlana ere jendaurrean jarri zuen aurreko epe berdinez. Eragin horietara, JENDAURRERAN JARTZEN DA AZTERLANA HOGEITAMAR LANEGUNEZ.

Urbanizazio proiektua

Dokumentu 1: Memoria eta eranskinak

Dokumentu 2: Planoak

Dokumentu 3: Baldintza-orria

Ingurumen inpakturaren azterlana

Memoria / Memoria

Eranskina 1: Planoak 

Eranskina 2: URAren txostena

Eranskina 3: Leheneratzea